یاغما یاغیش شاعر جواد الماسی دکلمه و برگردان به فارسی پرستو شایان