امتحان زندگی شاعر و دکلماتورها بهمن لاری پور و فاطمه منصوری