دست شفای خداوند نویسنده داود همراز دکلمه راحله افسری