بدرود مهاجر شاعر علی جوکار دکلمه نیکو قمر

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛