قلبیمن اغریسنا درمان یار دکلمه شعر صهبا کیهانی خواننده علی رنجبر

deklame

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط